• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Druhotné suroviny >>>

Zber, výkup, úprava a spracovanie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších právnych predpisov:

 • 15 01 01 obaly z papiera a lepenky
 • 15 01 04 obaly z kovu
 • 15 01 05 kompozitné obaly
 • 19 12 01 papier a lepenka
 • 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, N
 • 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33, O - ostatný

Zber, výkup, triedenie , úprava a spracovanie

 • 17 04 01 meď, bronz, mosadz
 • 17 04 02 hliník
 • 17 04 03 olovo
 • 17 04 05 železo a oceľ
 • 17 04 06 cín
 • 17 04 07 zmiešané kovy

Zber, výkup a triedenie

 • 17 04 10 káble obsahujúce olej,uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
 • 17 04 11 káble iné ako uvedené 17 04 10 O
 • 20 01 40 kovy
 • 20 01 01 papier a lepenka

Zber a triedenie elektroodpadov v členení podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 208/2005 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektrodpadom

 • 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
 • 16 01 36 vyradené elektricé a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
   
 • 02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov)
 • 07 02 13 odpadový plast
 • 12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov
 • 12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
 • 12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov
 • 12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov
 • 12 01 05 hobliny a triesky z plastov
   

Cieľom spoločnosti NEOKOV - druhotné suroviny je poskytovať zákazníkom komplexné služby v oblasti nakladania s prevažne kovovým odpadom. Svojou činnoťsou pri zneškodovaní kovového odpadu dbá na minimálne poškodzovanie životného prostredia.

Hlavným predmetom činnosti sú tri oblasti a to druhotné suroviny, nebezpečné odpady a preprava.

KONTAKT NA NÁS

NEOKOV spol. s r.o.

sídlo firmy:
Ulica pri Pošte 13,
040 17 Košice Barca

Tel: 055 / 799 52 67
mobil: 0905 / 908 858
e-mail: neokov@neokov.sk