• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Nebezpečné odpady >>>

Realizujeme výkup a zber nasledovných nebezpečných odpadov

  • 16 02 13 vyradené elektrozariadenia obsahujúce nebezpené časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
  • 16 06 01 olovené akumulátory
  • 16 06 02 nikel-kadmiové batérie
  • 16 06 03 batérie obsahujúce ortuť
  • 17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
  • 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
  • 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

Zabezpečujeme zneškodnenia odpadov prostredníctvom organizácií a firiem oprávnených na takúto činnosť na základe súhlasov a vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy a činnosti s tým súvisiace.

Cieľom spoločnosti NEOKOV - druhotné suroviny je poskytovať zákazníkom komplexné služby v oblasti nakladania s prevažne kovovým odpadom. Svojou činnoťsou pri zneškodovaní kovového odpadu dbá na minimálne poškodzovanie životného prostredia.

Hlavným predmetom činnosti sú tri oblasti a to druhotné suroviny, nebezpečné odpady a preprava.

KONTAKT NA NÁS

NEOKOV spol. s r.o.

sídlo firmy:
Ulica pri Pošte 13,
040 17 Košice Barca

Tel: 055 / 799 52 67
mobil: 0905 / 908 858
e-mail: neokov@neokov.sk